Sammen om planarbeid på Sør-Helgeland (SPLASH)


Kommunevåpen Sør-Helgelandskommuner

Prosjektets hovedmål:

Felles faglig samarbeid mellom kommunene på Sør - Helgeland (Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad) om planleggingsoppgaver og løsning av kommunenes planbehov.

Delmål:

1. Etablere kompetanse på planlegging og planleggingsprosesser.
2. Oppdaterte kommuneplaner i kommunene.
3. Erfaringsutveksling og synergieffekter ved samtidig planlegging skal utnyttes.
    Felles planverktøy skal etableres der det er tjenlig.

Organisering:

Styringsgruppe:
Rådmannsutvalget på Sør – Helgeland (RUSH)

Arbeidsgruppe:
Plankontaktene i kommunene samt leder i RUSH

Prosjektkoordinator:
Prosjektet har engasjert en koordinator i 60 % stilling i 9 (ni) måneder i 2012. Engasjementet kan forlenges forutsatt ekstern finansiering av prosjektet i 2013.

Finansiering:
Skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nordland og egen arbeidsinnsats i kommunene. Vevelstad kommune står som ansvarlig søker for det interkommunale prosjektet.


Avholdte møter/kurs:

GIS/LINE grunnkurs/kommuneplankurs - august 2013.
Kurs avholdt i Brønnøysund. Program og deltagerliste (pdf).


Plannettverksmøte - juni 2013.
Det ble avholdt plannettverksmøte for Sør-Helgeland i begynnelsen av juni på Vega.
Presentasjonene fra møtet kan lastes ned her.


Planforum og plannettverksmøte - mars 2013.
- Referat fra planforum 14. mars i Brønnøysund.
- Info om planforum.

Presentasjoner:
- Plannettverk på Sør-Helgeland: hvem - hva - hvor (pdf)
- Hva er god planlegging? (pdf)

Oppsummeringer fra plannettverksmøtet i Brønnøysund 15. mars (pdf).


Aktivitetsplan:

Planseminar i Brønnøysund 22. mai 2012

Presentasjoner fra seminaret:

Situasjonen og utfordringene for kommunene på Sør - Helgeland de kommende årene (pdf).
Andre Møller ordfører i Vega og leder i Sør - Helgeland regionråd.

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging (pdf).
Egil Johansen, Kommuneavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland.

Rullerende kommuneplanlegging (pdf).
Erik Plathe, Asplan Viak.

Regional planlegging (pdf).
Plansjef Greta Johansen, Nordland fylkeskommune.

Koblingen mellom kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel / økonomiplan (pdf).
Erik Plathe, Asplan Viak.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner