Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (TNMS)


Retningslinjene er hjemlet i nasjonale forskrifter som kan leses på websidene til Norsk Lovdata:
- Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

§ 1 Formål
Tilskuddet skal bidra til å fremme utnyttingen og verdiskapning i skogbruket, samtidig som miljøverdiene blir ivaretatt og videreutviklet.

§ 2. Virkeområde:
TNMS -midlene skal benyttes i hele kommunen.

§ 3. Generelle vilkår:
Det kan gis tilskudd til alle skogeiere som har mer enn 10 dekar produktiv skog. Det er et krav at søkeren overholder lover og forskrifter.

Tiltak som er i strid med planer eller planvedtak etter plan- og bygningsloven kan ikke få innvilga tilskudd.

Lag for fellestiltak i landbruket kan søke om tilskudd for gjennomføring av tiltak (jfr. § 8).

En kan etter denne ordningen søke om tilskuddsmidler til engangstiltak.

Frist for gjennomføring av tiltaket er 2 år. Ved saklig begrunnet søknad, kan kommunen forlenge fristen inntil 3 år.

Søknad om tilskudd som omfattes av §§ 4 til 6 skal skrives på søknadsskjema utarbeidet av Landbruksdepartementet.

Søknadsfrist: 15. mars og evt. 1. september.

Vilkår, tiltaksgrupper og tilskuddsnivå.
§ 4. Skogkultur.

Tilskudd kan gis til formål som fører til:

- Oppbygging av kvalitetsskog (ungskogpleie / tynning).
- Ivareta kulturmiljø
- Skjøtsel av kantsoner mot vann, vassdrag og dyrka mark.
- Aksjonsretta prosjekt for å øke skogkulturinnsatsen.

Vilkår: Tilskudd kan gis med inntil 80 % av godkjent kostnadsoverslag.

§ 5. Tilskudd til vegbygging
Det kan gis tilskudd til nye eller ombygging av eksisterende veger når dette bidrar til etablering av helhetsløsninger som gir grunnlag for bedre utnytting av skogs- og utmarksressursene.

En kan ikke gi tilskudd til bygging av veger som fører til reduksjon av "villmarksprega områder", dvs. områder som ligger mer enn 5 km fra eksisterende tekniske inngrep.

Det er bare veger som er godkjent etter "Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger" eller etter "Plan og bygningslovens bestemmelser", og som blir bygd i samsvar med gjeldende "Normal for landbruksveger med byggebeskrivelse", (M-067 B), som kan få tilskudd.

Vegprosjekt blir prioritert etter kriterium som ; areal og m3 som blir utløst, treslag, samarbeidsprosjekt, helhetsløsninger og miljøhensyn. Tilskudd til traktorveier skal likestilles med bilveier.

Vilkår: Tilskudd kan gis med inntil 60 % av godkjent kostnadsoverslag.

§ 6. Miljøtiltak i skog.
Det kan gis tilskudd til dekning av kostnader ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å utvikle miljøkvaliteter, og til dekning av økonomiske tap der miljøkvaliteter krever særlig økonomisk tyngende miljøtilpasninger ved skogsdriften.

Det kan og gis tilskudd til dekning av tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle biotop, der en krever at skogeier ikke avvirker.

Vilkår: Tilskudd kan gis med inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag.

§ 7. Tilskudd til drift med taubane, hest o l.
Taubanedrift i områder der det ikke er tjenlig å bygge veg eller ikke får tilskudd siden bygging vil føre til reduksjon av "villmarksprega område", kan få tilskudd. Banelengder på over 150 meter kan gis tilskudd med inntil kr. 1.000,- per dekar. Fra 75 til 150 meter kan det gis tilskudd med inntil kr: 500,- per dekar. Laveste nivå for å oppnå tilskudd er minst 4 m3 per dekar, og satsen er inntil kr: 100,- per m3. Nødvendige tillatelser må innhentes på forhånd før hogst.

Tilskudd til drift med hest kan få tilskudd med opptil 150 kr per m3, med et tillegg på 50 kr per 100 meter.
Tilskudd kan bare gis til område som har utført miljøregistreringer i skog.

§ 8. Tilskudd til andre tiltak i skogbruket.
Det kan gis tilskudd til enkelt- og fellestiltak som bidrar til å utvikle skogbruket i kommunen, når tiltaket ikke blir rammet av andre etablerte tilskuddsordninger som for eksempel midler gjennom "Innovasjon Norge". Dette kan for eksempel gjelde bioenergiprosjekt.

Vilkår: tilskudd kan gis med inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag. Fellesprosjekt kan gis tilskudd med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag.

Søknad og saksbehandling:
§ 9. Krav til søknad.

Søknad sendes til kommunen som avgjør om tiltaket kan få tilskudd. Utgifter til planlegging kan inngå i tilskuddsgrunnlaget. Ved fellestiltak skal det ligge ved skriftlig avtale mellom deltakerne om fordeling av kostnader, ansvar og eventuelle vilkår.

§ 10. Vilkår.
Kommunen vil sette vilkår for å betale ut tilskudd. Dette innebærer at søker må skrive under på tilsagnsbrevet, der han/hun aksepterer vilkårene som kommunen har satt.

§.11. Utbetaling
Kommunen kan utbetale tildelt tilskudd etter skriftlig oppfordring fra søkeren. Det kan betales ut tilskudd når tiltaket er gjennomført. Ved tilskudd over kr: 10.000,- kan det gis delutbetalinger etter hvert som tiltaket blir utført. Utbetalingene skal være på grunnlag av kvitteringer og / eller timelister over eget arbeid. Minst 25 % av tilskuddet blir ikke utbetalt før prosjektet er fullført. Ved sluttutbetaling skal det leggest ved endelig godkjent regnskap og eventuelle timelister over eget arbeid.

(§ 12. Omgjøring, tilbakebetaling og motregning. Dette punktet er innarbeidet i § 14 og går ut jf vedtak i K.styret 1.11)

§ 12. Behandli ng av søknad.
Kommunen avgjør søknader om tilskudd.

Kommunestyret / formannskapet skal vedta tiltaksstrategier med målsettinger og strategier for bruk av midlene. Tiltaksstrategiene skal rulleres hver valgperiode eller etter behov. Tiltaksstrategiene skal utarbeides etter retningslinjer fastsatt av Fylkesmannen. Søknader som ligger innenfor rammen for tiltaksstrategiene delegeres til rådmann. Søknader som krever dispensasjon fra tiltaksstrategiene skal behandles politisk av formannskapet.

Rådmannen har anledning til å opprette ei rådgivende gruppe for drøfting av omfattende prosjekt og prinsipielle saker. I gruppa skal det sitte representanter både fra politikere og det aktive landbruket.

§ 13. Opplysningsplikt og kontroll.
Kommunen skal følge opp og føre kontroll med de tiltak som får støtte. Mottaker av tilskudd må godta kontroll av utført arbeid og er forpliktet til å gi nødvendige opplysninger. Kommunen kan gi pålegg om tilleggsarbeid og utbetalinger.

Kommunen kan kreve tilskuddet helt eller delvis betalt tilbake dersom det blir avdekket forhold som er i strid med forutsetningene ved tildeling av tilskudd. Kravet kan regnes mot produksjonstilskudd eller andre tilskudd som mottakeren har krav på. Det kan kreves morarente av beløpet som skal betales tilbake jf. Lov av 17.des. 1976 nr. 100 om retter ved forsinka betaling m.v.

§ 14. Iverksetting m.m.
Disse retningslinjen iverksettes fra 1.11.2004.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut