Retningslinjer for kommunale viltfond i Vega kommune


Vedtak i kommunestyret 27.09.2004

Formål:
Formålet med viltfondet er å fremme viltforvaltninga, styrke kunnskap om viltet, organisering av jakt i kommunen og gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersonar eller kommunen selv. Viltfondet skal dekke utgifter kommunen har med fallvilt og ettersøk av skada vilt samt sikre at fallvilt blir tatt i vare i samsvar med krav i loven.

  Målgruppe:
Kommunen, private lag og organisasjoner, driftsplanråd, grunneierlag samt jeger og fiskeforeninger.
Hvilke tiltak kan få tilskudd:

- Tiltak som fremme viltforvaltningen, øke kunnskap om viltet m.m.
- Utgifter for handtering av fallvilt og ettersøk av skadet vilt.
- Kartlegging av viltressurser/viltinteresser og kartlegging av biologisk mangfold i kommunen.
- Tilskudd til organisering av storvald og lokalt driftsplanarbeid.
- Tilrettelegging, organisering og informasjon om jakt og muligheter for jakt
- Kursdeltaking og kompetansegivende etterutdanning innen viltforvaltning for administrasjon og politikerer.
- Organisering av (elg/rådyr)telling under jakta
- Tiltak og utstyr som utvikler og forbedrer den kommunale viltforvaltninga
- Andre tiltak etter viltnemndas vedtak.

  Det gis ikke midler fra viltfondet til:

- Erstatting av skade voldt av vilt
- Skuddpremie

  Hvor skal søknaden sendes?
Søknaden sendes til kommunen på eget søknadssjema.

  Søknadsfrist:
Søknadsfrist er 1. mars hvert år. Kommunen informerer om ordninga og søknadsfrist i lokal presse.

  Styringsorgan:
Disponering av viltfondet er kommunen sitt ansvar. I følgje Lov av 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner er kommunestyret det øverste kommunale organ. Kommunestyret delegerer til Formannskapet (viltnemnda) å behandle søknader om støtte fra fondet. Regnskap for Viltfondet skal føres av kommunekassen og blir revidert av kommunerevisor.

  Endring og revidering av retningslinene:
Endring og revidering av retningslinene tas opp som sak til Formannskapet (viltnemnda) og Kommunestyret som endelig vedtaksorgan.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut