Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap (SMIL).


Retningslinjene er hjemlet i nasjonale forskrifter som kan leses på websidene til Norsk Lovdata:
- Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket.

§ 1 Formål
Tilskuddet skal bidra til å fremme natur- og kulturminneverdiene i landbrukets kulturlandskap og redusere forurensning fra landbruket i tråd med gjeldende lovverk og målsettinger i tiltaksstrategi for Vega kommune. Tiltakene skal være ut over det en kan forvente av vanlig landbruksdrift.

§ 2. Hjemmel, kapital, avkastning.
For ordningen gjelder Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket fastsatt av landbruksdepartementet 4.februar 2004 med hjemmel i lov av 12.mai 1995 nr.23 (jordloven) §§ 3 og 18.

Ordningen blir finansiert av årlige overføringer fra Fylkesmannen i Nordland, landbruksavdelingen. Overføringene, alle renter, samt inndratte midler skal tas til inntekt for ordninga, og må disponeres i samsvar med forskrift og gjeldende lovverk.

§ 3. Virkeområde:
SMIL - midlene kan benyttes i hele kommunen. Kommunen vil prioritere søkere som fyller kriteriene for å motta støtte etter den generelle forskriften om produksjonstilskudd. Andre søkere vil også kunne komme i betraktning når spesielle miljøverdier eller hensynet til allmennheten tilsier dette.

Vilkår, tiltaksgrupper og tilskuddsnivå.

§ 4. Generelle vilkår:
Det kan bli gitt tilskudd til foretak som søker om produksjonstilskudd, til tiltak på eiendom innen landbruks-, natur- og friluftsområde(LNF) på kommuneplanen, samt til tiltak i verna område jf. lov av 19.juni 1970 nr 63 om naturvern og lov av 9.juni 1978 nr 50 om kulturminner så sant det offentlige ikke har eierinteresser.

Det er et krav at søkeren overholder lover og forskrifter. Tiltak som er i strid med planer eller planvedtak etter plan - og bygningsloven kan ikke få tilskudd.

Frist for gjennomføring av tiltaket er 3 år. Ved saklig begrunnet søknad, kan fristen bli forlenga med inntil 2 år.

§ 5. Prioriterte tema
Tilskudd kan gis til

- planleggings- og tilretteleggingsprosjekter som fører til konkrete tiltak innen kulturlandskap og forurensning.
- kulturlandskapstiltak som vil - ivareta gammel kulturmark og biologisk mangfold - øke tilgjengeligheten og opplevelseskvaliteten - ivareta kulturminner / kulturmiljø / freda og verneverdige bygninger
- forurensningstiltak som vil redusere avrenning av næringsstoffer og risikoen ved erosjon ved: - miljøplantinger og økologiske rensefilter - særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygninger

§ 6. Tilskuddsatser

 

Tema Tiltak
(eksempler)
Maksimal tilskuddsats inntil Merknad
Områdetiltak / planlegging og tilrettelegging   100 %  
Biologisk mangfold, Gammel kulturmark og gamle driftsformer Beiterydding


Gjerding
70 %,
900 kr /daa

50 %, 60 kr / løpemeter
Der det er laget en skjøtselsplan eller området er omtalt i rapporter kan det være aktuelt å hente spesielle vilkår nevnt i disse dokumentene. Område skal benyttes til beite i minst 10 år framover.
Tilgjengelighet/ opplevelse Stirydding
Skilting
60 % Tiltaket må ikke føre til at miljøkvalitetene i området blir forringet.
Kulturminne
Kulturmiljøer
Gamle vegfar, gravhauger, hustufter, steinmurer m.m.

Naust- og bryggemiljø
Gårdstunmiljø og lignende.
60 %
Restaurering skal skje i samsvar med byggetradisjonen på stedet. Dersom bygningen er en del av et bygningsmiljø er det svært viktig å legge vekt på helheten.
Verneverdige bygg   35 % Arbeidet skal utføres etter de prinsipper som de antikvariske myndigheter legger til grunn
Miljøtiltak /
Forurensning
Miljøplanting på erosjons utsatte produksjonsareal
Fangdammer
Økologiske rensetiltak
Hydrotekniske anlegg

Bygningsmessige miljøtiltak
25 %
25 %
Fullstendige planer med kart, tegninger, kostnadskalkyler og framdriftsplan må legges ved søknaden.


Timesatser: 150 kr timen / person
250 kr timen / person med traktor eller lignende.

§ 7. Krav til søknad og søknadsfrist.
Søknadsfrist: 15.mars og evt. 1.september.
Tilskudd blir gitt på grunnlag av søknad med godkjent kostnadsoverslag.

Søknaden skal sendes kommunen. Søker skal benytte søknadsskjema utarbeidet av Statens landbruksforvaltning.

Søknaden skal inneholde opplysninger om:

- Formål med tiltaket - Planer: omfang, framdriftsplan, arbeidsbeskrivelse, plantegninger med mer. - kostnadsoverslag og finansieringsplan (for freda og verneverdige bygninger kreves spesifisert kostnadsoverslag fra bygningskyndig)
- kart som viser hvor tiltaket ligger.

Miljøplan, trinn 2, skal legges ved søknaden for søkere som i følge forskrift for miljøplan er pålagt å ha slik plan. Søkere som ikke mottar produksjonstilskudd må også legge fram plan som omfatter målsettinger for gjennomføring av tiltak. Søknader som mangler tilfredsstillende planer vil ikke bli prioritert.

Søker som ikke eier landbrukseiendommen må ha skriftlig tillatelse av eier, være registrert i Enhetsregistret med organisasjonsnummer som kan registreres i søknadsskjemaet. Dette kravet gjelder også for lag og foreninger.

Fellestiltak kan benytte organisasjonsnummeret til en av søkerne. Det må da foreligge skriftlig samtykke fra alle søkerne om at denne personen kan handle på vegne av fellesskapet. Kommunen vil forholde seg til den personen som har inngått avtalen.

Ved fellestiltak skal det ligge ved skriftlig avtale mellom deltakerne om fordeling av kostnader, ansvar og eventuelle vilkår.

Det kan gis tilskudd til tiltak på landbrukseiendommer i områder vernet etter naturvernloven og / eller kulturminneloven når vernebestemmelsene forutsetter skjøtsel ved aktivt landbruk eller ikke er til hinder for vanlig landbruksdrift. For områder og objekter som er vernet etter kulturminneloven, forutsettes at tiltak planlegges og godkjennes i samråd med regional kulturminneforvaltning. For områder som er vernet etter naturvernloven, forutsettes at tiltak planlegges og godkjennes i samråd med fylkesmannens miljøvernavdeling.

Tiltak må tilpasses naturforholdene på stedet og kulturhistoriske tradisjoner. Hensynet til biologisk mangfold og kulturminner skal inngå ved alle skjøtsels - og etableringstiltak i landskapet.

Kostnader til planlegging kan tas med i kostnadsoverslaget. Dersom slike kostnader utgjør mer enn 5 % av tilskuddsgrunnlaget må de kunne dokumenteres.

§ 8. Saksbehandling og prioritering
Kommunen avgjør søknader om tilskudd.

Kommunestyret / formannskapet skal vedta tiltakstrategier med målsettinger og strategier for bruk av midlene. Tiltakstrategiene skal rulleres hver valgperiode eller etter behov. Tiltaksstrategien skal utarbeides etter retningslinjer fastsatt av Fylkesmannen. Søknader som ligger innenfor rammen for tiltakstrategiene delegeres til rådmannen. Søknader som krever dispensasjon fra tiltakstrategiene skal behandles politisk av formannskapet.

Rådmannen har anledning til å opprette ei rådgivende gruppe for drøfting av omfattende prosjekt og prinsipielle saker. I gruppa skal det sitte representanter både fra politikere og det aktive landbruket.

Kommunen bør benytte seg av egen kompetanse på miljø og landbruk og fylket sin kompetanse på kulturvern, landbruk og miljø i saksbehandlingen.

Det kan settes vilkår for bevilgning av tilskudd til det enkelte prosjekt og tiltak.

§ 9. Tilsagn
Kommunen skal etter vedtak sende tilsagnsbrev med vilkår for tilsagnet. Tilsagns brevet skal gi opplysninger om klagerett (jf. § 13).

Arbeid med rett til tilskudd må ikke starte opp før plan , tegninger m.v. er godkjent, og søk naden er avgjort av kommunen. Videre må det, for freda kulturminer (inkludert freda bygninger), være gitt nødvendig tillatelse fra den regionale kulturminne forvaltningen (jf. kulturminneloven).

§ 10. Gjennomføring og vedlikehold
Tiltaket skal gjennomføres og holdets ved like i samsvar med retningslinjer i forskrift og vedtekter og godkjent plan. For fysisk tiltak som mottar engangstilskudd har søkeren vedlikeholdsplikt i 10 år.

§.11. Utbetaling
Utbetaling av tilskudd blir gjort i samsvar med gjeldende forskrift.
Ved tilskudd over kr. 10.000,- kan det gis delutbetaling etter hvert som tiltaket blir utført. Utbetalingene skal være på grunnlag av kvitteringer og /eller timelister over eget arbeid.

§ 12. Kontroll og evt. tilbakebetaling.
Kommunen skal følge opp og føre kontroll over de tiltak som får støtte. Mottaker av tilskudd må godta kontroll av utført arbeid og er forpliktet til å gi nødvendig opplysninger. Kommunen kan gi pålegg om tilleggsarbeid og utbetalinger.

Kommunen kan kreve tilskuddet helt eller delvis betalt tilbake dersom det blir avdekket forhold som er i strid med forutsetningene ved tildeling av tilskudd. Kravet kan regnes mot produksjonstilskudd eller andre tilskudd som mottakeren har krav på. Det kan kreves morarente av beløpet som skal betales tilbake, jf. Lov av 17.des. 1976 nr. 100 om retter ved forsinka betaling m.v.

§ 13. Klage.
Forvaltningslovens bestemmelser om klagerett på enkeltvedtak eller annet aktuelt lovverk skal følges.

§ 14. Rapportering
Kommunen skal hvert år rapportere bruken av midlene etter regler fastsatt i tildelingsbrevet fra Fylkesmannen. Rapporten skal også legges fram for kommunestyret.

§ 15. Iverksetting med mer. Disse retningslinjene forskriften iverksettes fra 1.11.2004
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut