Reguleringsplaner


Reguleringsvedtak reguleringsendring/Reguleringsplan Nes-Kirkøy.

Kommunestyret har i sak 44/15 fastsatt nye tilleggsbestemmelser for flytebrygger i reguleringsplan
Nes – Kirkøy, i medhold av plan og bygningslovens § 12-12.

For reguleringsvedtak gjelder:

Vedtakene kan påklages til kommunen innen tre uker fra denne kunngjøringen.
Klagen sendes skriftlig i brev eller på epost til Vega kommune.

Eventuelle krav om innløsning og erstatning for tap som følge av reguleringsplan må i samsvar med bestemmelsene i plan og bygningslovens kap. 15 være fremsatt til kommunen senest innen 3 år etter at reguleringsvedtaket er kunngjort.

Tilhørende dokumenter: Reguleringsendring i bestemmelser for reguleringsplan Nes-Kirkøy,   Utsnitt Kommuneplan 2010


Reguleringsvedtak Reguleringsplan Ylvingen Rorbuer AS

Kommunestyret har i sak 45/15 vedtatt reguleringsplan og reguleringsbestemmelser for
Ylvingen Rorbuer AS, gnr 1, bnr 68 - 74, jf. plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-12.

For reguleringsvedtak gjelder:

Vedtakene kan påklages til kommunen innen tre uker fra denne kunngjøringen.
Klagen sendes skriftlig i brev eller på epost til Vega kommune.

Eventuelle krav om innløsning og erstatning for tap som følge av reguleringsplan må i samsvar med bestemmelsene i plan og bygningslovens kap. 15 være fremsatt til kommunen senest innen 3 år etter at reguleringsvedtaket er kunngjort.

Tilhørende dokumenter:  Brev 7 5 2015 F-sak 56-15.docx, Illustrasjonplan/kart Ylvingen Rorbuer AS. Merknader til planmeldingen 2013, Planbeskrivelse, Planskjema for Nordland- Ylvingen Rorbuer AS, Reguleringsplan Ylvingen Rorbuer AS, Reguleringsbestemmelser Ylvingen Rorbuer AS


Reguleringsvedtak Viksåssjøen i Vega

Kommunestyret har i K-sak 28 /14 vedtatt reguleringsendring/reguleringsplan/detaljplan med reguleringsbestemmelser for Viksåssjøen datert 26.2.2014, i medhold av pbl. § 12-12.
Vedtak og plandokumenter er utlagt og kan lastes ned nedenfor.

Eventuelle krav om erstatning og innløsning som følge av plan må i henhold til plan og bygningslovens bestemmelser i kap. 15 være fremsatt til grunneier/kommunen innen 3 år fra denne kunngjøringen.

1. Kommunestyrevedtak 28/14: Behandling av reg.endring/detaljplan Viksåssjøen R2 Vest (pdf)
2. Kart over Viksåssjøen R2 Vest (pdf)
3. Reguleringsbestemmelser detaljplan for Viksåssjøen (pdf)


Reguleringsvedtak Gardsøya i Vega

Kommunestyret har i K-sak 5 /14 vedtatt reguleringsendring/reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Gardsøya datert 25.1.2014, i medhold av pbl. § 12-12.
Vedtak og plandokumenter er utlagt og kan lastes ned nedenfor.

Kommunestyrets vedtak kan påklages skriftlig innen tre uker fra kunngjøring, jf. 12-12. Berørte grunneiere, statlige, regionale og lokale parter er orientert om vedtak og klagerett i eget brev.

Eventuelle krav om erstatning og innløsning som følge av plan må i henhold til plan og bygningslovens bestemmelser i kap. 15 være fremsatt til grunneier/kommunen innen 3 år fra denne kunngjøringen.

1. Kommunestyresak 5/14: Behandling av reg. plan med bestemmelser for Gardsøya (pdf).
2. Planbeskrivelse: Reguleringsendring Gardsøya i Vega. Detaljplan (pdf) (4Mb)
3. Kart over Gardsøya (pdf)
4. Reguleringsbestemmelser Detaljplan for Gardsøya (pdf)
5. Planskjema for Nordland - behandling av planer etter plan- og bygningsloven (pdf)
6. Notat - Forslag til reguleringsplan Nes-Kirkøy og Holand-Grytingen (pdf)

Viksåssjøen II

Forenklet reguleringsplan med reguleringsbestemmelser Viksåssjøen II (pdf), 4.2.1988. (13.7MB)

Vegstein B4

Reguleringsplan Vegstein B4 med bestemmelser (pdf)

Privat reguleringsplan Tosan:

Privat reguleringsplan med bestemmelser Tosan (pdf).
Reguleringsbestemmelser og kart i tilknytning til reguleringsplan for Tosan, gnr. 14, bnr. 17 (pdf).

Reguleringsplan Rørøy:

Reguleringsplan for Rørøy (pdf) (plankart).
Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan Rørøy (pdf)

Reguleringsplan Nes Kirkøy:

Melding om reguleringsvedtak om endring reg.plan Nes Kirkøy 2010 og klagerett (pdf).
Vedtatt tillegg i reguleringsbestemmelser for reg.plan Nes Kirkøy (pdf).

Reguleringsplan for Nes Kirkøy, plankart (pdf)
Reguleringsbestemmelser for Nes Kirkøy (pdf)
Godkjenning av reguleringsplan, vedtak i Vega kommunestyre (pdf)
Byggeskikkveileder Nes-Holand (pdf)
Risiko- og sårbarhetsanalyse, vurdering Nes-Holand (pdf)

Reguleringsplan Holand Grytingen:

Brev fra Fylkesmannen: Klagebehandling kommunestyrets vedtak 030610 - Reguleringsplan for Holand-Grytingen (pdf).
Reguleringsplan for Holand Grytingen, plankart (pdf)
Reguleringsbestemmelser Holand Grytingen (pdf)
Godkjenning av reguleringsplan, vedtak i Vega kommunestyre (pdf)
Sist oppdatert den 09.mar.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner