Rådmannen


I hver kommune skal det ansettes en administrasjonssjef. Kommunestyret ansetter selv administrasjonssjefen (§22.1-2). Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter (§23.1).


Rådmann Brit Skjevling      Rådmann: Brit Skjevling
   (Foto: Torbjørn Lervåg)


Kontaktinformasjon:

Postadresse: Rådhuset, 8980 Vega
Tlf: 75 03 58 12
E-postbrit.skjevling@vega.kommune.no

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og har ansvaret for å lede og koordinere kommunens samlede administrative virksomhet.

Utdrag av Kommunelovens kap.4 
Kommunens og fylkeskommunens administrasjon:

Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll (§23.2).

Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget (§23.3).

Kommunalt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet (§23.4).

Generelt.

Se Vega kommunes delegasjonsreglement (pdf), revidert i 2012.

All myndighet i hht. forskrifter delegeres til rådmannen, så langt dette ikke er i strid med lov eller forskrift slik det er nedfelt i delegasjonsreglementet, eller ikke er av prinsipiell betydning.

Delegasjon etter Kommuneloven

I medhold av kommuneloven delegeres det til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dersom det kan være tvil om et vedtak er av prinsipiell betydning, har rådmannen plikt til å gå tilbake til det politiske organ som er tillagt avgjørelsesmyndigheten.

Rådmannen treffer selv avgjørelse om videre delegasjon av delegert myndighet til administrasjonen.

Delegasjon etter særlover.

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak for andre lover enn de som ovenfor er nevnt, i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Annen delegasjon.

Rådmannen fatter vedtak i personalsaker, herunder oppsigelser og tilsettinger, innenfor det avtaleverk som regulerer virksomheten. Formannskapet foretar likevel tilsetting av avdelingsledere.

Rådmannen gis fullmakt til å anta anbud (valg av entreprenør) innenfor vedtatte budsjettrammer. For vedtatte investeringer og hvor finansiering er ordnet, delegeres det til rådmannen å iverksette de planlagte investeringer.

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre om tidligere bortfestede tomter i Vega kommune kan selges. Likeledes får rådmannen fullmakt til å erverve/selge/bortfeste/innfeste areal i forbindelse med justeringer av målebrev som følge av godkjent reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

Rådmannen får videre fullmakt til å erverve/selge/bortfeste/
innfeste areal som følge av vedtatt kommunal anleggs- og utbyggingsvirksomhet.

Rådmannen delegeres myndighet til å oppnevne møtefullmektiger til forliksrådet.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut