Prøvetaking og analyser på drikkevann


Det tas regelmessige prøver og analyser både fra råvannskilde, behandlingsanlegg og på ledningsnettet.

Funksjonskrav:

Ledningsnett og installasjoner skal utføres slik at Forurensningslovens krav og gjeldende utslippstillatelser kan oppfylles. Anleggene skal sikres lengst mulig levetid og det skal legges vekt på mulighet for kostnadseffektiv drift. Ledningene skal tilfredsstille gjeldende tetthetskrav.

Drikkevannsforskriften:

Drikkevannsforskriften er den sentrale forskriften på drikkevannsområdet. Det er vannverkseier som er ansvarlig for forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet. Mattilsynet er godkjennings- og tilsynsmyndighet for vannverk. Folkehelseinstituttet er statens sentrale kompetanseorgan på drikkevannsområdet, og gir forskningsbaserte råd til ulike aktører innen norsk vannforsyning, inkludert Mattilsynet.

Prøvetaking:

Alle kommunens rutiner vedr. prøvetaking og analyser av vannkvalitet baserer seg på krav i Drikkevannsforskriften, og er utarbeidet i samarbeid med Mattilsynet. Det tas regelmessige prøver og analyser både fra råvannskilde, behandlingsanlegg og på ledningsnettet.

Prøvene blir bl.a. testet for:

- koliforme bakterier
- e-coli
- pH, surhetsgrad
- lukt i vann
- fargetall, filtrert
Sist oppdatert den 14.aug.2017


Tips en venn Skriv ut