Pleie og omsorg


Kommunens helsetjeneste skal bl.a. omfatte pleie- og omsorgsoppgaver. Her finner du informasjon om hjemmebaserte tjenester, lovverk, psykiatrisk sykepleier og Vega syke- og aldersheim.


Disse er samlet på Vega Omsorgssenter (se kart).

En fløy av Vega omsorgssenter

Kvalitetsforskriften fra 2003 har som formål å bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.

Forskriften kommer til anvendelse ved kommunens gjennomføring av pleie- og omsorgstjenester, uavhengig av hvor tjenesten utføres. Dersom deler av disse tjenestene utføres av private, skal kommunen ved avtale sikre seg at denne forskriften også blir fulgt i den private partens utførelse av tjenestene.

Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at:

- tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester
  vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes
- det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten
- brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved
  utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse
  med den daglige utførelse av tjenestene.


Eksterne lenker:

- Helse- og omsorgsdep.: Pasienters, brukeres og pårørendes stilling er styrket.
- Helsedirektoratet: Informasjon om demens og nyttige nettsteder (pdf).
- Helse- og omsorgstjenesteloven
Sist oppdatert den 06.apr.2016


Tips en venn Skriv ut