Pågående planarbeid i kommunen


Her legger vi ut informasjon om pågående planarbeid der fristen for innspill (høringer) er gått ut.


Reguleringsvedtak

Kommunestyret har i sak 42/17 vedtatt reguleringsendring i reguleringsplan Viksåssjøen med bestemmelser.

Det er tre ukers klagerett på vedtaket fra denne kunngjøring/melding om vedtak, samt
3 års frist for innsendelse av krav om innløsning og erstatning som følge av vedtaket. Klage sendes Vega kommune.

- Vedtak Kommunestyre 13.10.2017
- Reguleringsbestemmelser Viksåssjøen
- Reguleringsplan Viksåssjøen


Boligsosial handlingsplan 2016-2019 (pdf)


Trafikksikkerhetsplan 2015 -2018:

Endelig forslag til trafikksikkerhetsplan 2015-2018 (pdf).

Til saken:
Trafikksikkerhetsplan 2009-2013 kan lastes ned her (nederst).
Trafikksikkerhetsplan m/handlingsprogram 2002-2005 (pdf).


Offentlig ettersyn, reguleringsplan/detaljplan Viksåssjøen:

Planutvalget/Formannskapet har i sak 26/14 godkjent og vedtatt utlagt til offentlig ettersyn forslag til reguleringsendring/detaljreguleringsplan for Viksåssjøen, datert 26.2.14, med tilhørende saksdokumenter.

Hensikten med planen er å klarlegge utnyttelsesgrad med hensyn til småhusbebyggelse, veger, anlegg for strøm og kloakk, rorbuanlegg, småbåthavn, friareal og hensynssoner mm, i forhold til miljø og gjeldende reguleringsplan fra 1988, jf. planbeskrivelse.

- Planskjema Viksåssjøen (pdf)
- Detaljplan Viksåssjøen (pdf)
- Planbeskrivelse detaljplan (pdf, 6 mb)
- Reguleringsbestemmelser detaljplan (pdf)
- Reguleringsplan Viksås - kart (pdf)
- Botanisk utredning (pdf, 10 mb)
Plankart Viksåssjøen

Kystplan Helgeland

Kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Leirfjord, Nesna, Træna, Lurøy og Rødøy har vedtatt planoppstart for Kystplan Helgeland. Planen skal definere bruk og vern i sjøområdene i de 12 kommunene.

- Kystplan Helgeland, saksprotokoll Vega formannskap (pdf)
- Følgebrev Varsel om oppstart planarbeid Kystplan Helgeland (pdf)
- Utkast Planprogram Kystplan Helgeland (pdf)
- Mal for arealinnspill Kystplan Helgeland (pdf)


Vega verneområdestyre: Forvaltningsplan for Vegaøyan verdensarvområde. 

Forvaltningsplanen skal gi retningslinjer for forvaltningen av verdensarvområdet. Den skal sikre en forutsigbar og enhetlig forvaltning av området ved å gi konkrete råd om bruk, skjøtsel, informasjon og tilrettelegging.

Høringsutkast forvaltningsplan kan lastes ned her (pdf).
Vedleggene til forvaltningsplanen kan lastes ned her (pdf).

Verneområdeforvalter Jannike Wika har skrevet høringsutkastet og ledet arbeidet med forvaltningsplanen for Vegaøyan verdensarvområde. Arbeidet ble satt i gang i mars 2012 med utsending av oppstartsmelding til berørte parter. Det ble holdt åpent møte på Nes i mars 2012. Ei referansegruppe med representanter fra grunneiere, kommunen og andre berørte parter behandlet utkast til forvaltningsplan i møte i juni 2012 og i januar 2013. En arbeidsgruppe bestående av daglig leder i Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, Miljøvernsjef i Vega kommune og verneområdeforvalter har hatt jevnlige møter underveis i prosessen.


Oppstart av planarbeid i Vega kommune: Detaljreguleringsplan for g/bnr. 1/68-74, Ylvingen.

Mer informasjon om arbeidet (pdf).


Oppstart av planarbeid i Vega kommune: Detaljreguleringsplan for deler av Viksåssjøen II.
Mer informasjon om arbeidet (pdf).
Sist oppdatert den 26.okt.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner