Miljøtilskudd i landbruket


Formålet med SMIL-ordningen er å fremme natur- og kulturminneverdiene i landbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra landbruket. Skogmidlene skal stimulere til økt verdiskapning i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.


Kommunen fikk fra 2004 oppgaven med å forvalte tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (TNMS-midler).

Vega kommunestyre vedtok i møte 1.november 2004 kommunens retningslinjer for behandling av søknader om SMIL- og TNMS - tilskudd. Her heter det bl.a. om:

Saksgang

Tilskudd blir gitt på bakgrunn av søknad med godkjent kostnadsoverslag. Søknaden skal sendes kommunen. Det skal benyttes søknadsskjema utarbeidet av Statens landbruksforvaltning.

Søknaden skal inneholde opplysninger om :

- formål med tiltaket
- planer: omfang, framdriftsplan, arbeidsbeskrivelse, plantegninger m.m.
- spesifisert kostnadsoverlag og finansieringsplan
- kart som viser hvor tiltaket ligger.

Søknader som ligger innenfor tiltaksstrategiene er delegert til rådmann. Søknader som krever dispensasjon fra tiltaksstrategien skal behandles av Vega formannskap.

Vilkår:

- SMIL tilskudd kan gis til foretak som søker produksjonstilskudd, for tiltak innen kommuneplanens LNF - område, samt til tiltak i verna områder så sant det offentlige ikke har eierinteresser.
- For TNMS - midler kan det gis tilskudd til alle skogeiere som har mer enn 10 dekar produktiv skog.

Søknadsfrist: 15. mars og evt. 1. september

Les mer om det regionale miljøprogram for landbruket i Nordland hos:

- Fylkesmannen i Nordland.
- Informasjon om det nasjonale miljøprogrammet og miljøplan for landbruket finnes hos
Landbruksdirektoratet.

I samarbeid med næringsorganisasjonene har kommunen utarbeidet tiltaksstrategier som tar utgangspunkt i de utfordringene som finnes lokalt (pdf). Strategiene omfatter både jord- og skogbrukssiden. Dette gjelder tiltak for å ta vare på kulturminner i landbruket, bevare biologisk mangfold, sikre muligheter for opplevelser og rekreasjon i jordbrukslandskapet og tiltak for å redusere forurensning.
Sist oppdatert den 14.aug.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner