Det unike kulturlandskapet på Helgeland


Øyområdane på Sør Helgeland har tidlegare vært, og er til dels ennå svært utnytta til jordbruksformål. Det gjeld dei større øyene som Vega, Dønna, og dei mindre værane.


Gammelt naust - kulturminne


Årsaken er delvis berggrunnen, som mange stader er kalkrik og gjer godt jordsmonn, og topografien, og delvis at øyene ligg i tette grupper som saman kunne væra drivverdige jordbruk/ fiskevær. Den tradisjonelle arealbruken på Helgelandskysten er unik i norsk samanheng, fordi det er skapt særleg verdfullt kulturlandskap gjennom langvarig kombinasjon jordbruk/fiske og egg- og dunvær. ..........

........ I Vega gjev øyene identitet og dei er representative for dei sosiale og økonomiske høve i ein epoke. Landskapet er særprega og sjeldant, samt rikt på variasjon både av naturtypar og kulturminner. Fordi det er få "nyare" inngrep som er i konflikt med "det gamle landskapet, eller har øydelagt denne heilskapen i landskapet, så auke verdien av det i dag. (Akse Øksebrøt: Utdrag fra boka "Vega gjennom 10 00 år", sidene 79-88).

Kulturlandskap, plante- og dyreliv

Kombinasjonen av slått og beite har gitt et sjeldent og rikt plante- og dyreliv, og det er et av de få stedene i landet hvor drift med egg- og dunvær ennå er i en viss hevd. Landskapet på Hysvær og Søla er vernet pga. dets egenartede zoologiske, botaniske, geologiske og kulturhistoriske elementer.

Hovedøya Vega har to fredete naturreservat, Kjellerhaugvatnet (se kart) og Holandsosen (se kart). Disse ble fredet for å bevare viktige våtmarksområder med naturlig tilhørende vegetasjon, fugle- og dyreliv. Øyene Lånan, Skjærvær og Muddvær er vernet som fuglefredningsområder. Sør på hovedøya er Eidemsliene edelløvskogsområde (se kart) vernet som en svært interessant lokalitet pga. plantelivet i området.


Eksterne lenker:

- Riksantikvaren: Kulturminnesøk
- regjeringen.no: Kulturlandskap: Skjøtsel av kystlynghei.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut