Kommunens årsmeldinger


Vegas kommunevåpen

Alle kommuner skal utarbeide årsberetning (kommunelovens § 48) og det er gitt bestemmelser om at denne skal inneholde:

"….opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke framgår av årsregnskapet, samt om andre forhold som har vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene."

Årsmeldingen er inndelt i tråd med den fastsatte inndelinga av kommuneplanens samfunnsdel, noe som også vil videreføres i økonomiplan og budsjettarbeidet.

- Avslutningsrapport prosjekt reiseliv 2014 (pdf).
- Årsmelding for 2013 (pdf).
Sist oppdatert den 14.okt.2016


Tips en venn Skriv ut