Pågående høringer


Andre gangs offentlig ettersyn: Kystplan Helgeland Vega kommune

Revidert planforslag i hht. planutvalget/formannskapets sak 3/17 legges herved ut til andre gangs offentlig ettersyn og høring.

Høringsfristen er 15.5.2017 og eventuelle merknader/uttalelser/innsigelser sendes skriftlig eller på epost til Vega kommune senest innen 15.5.2017.

Utlagte dokumenter:

Utsnitt Skogsholmen - kabler
Ylvingen Vega - kabler
Kystplan Helgeland, offentlig ettersyn
Revidert forslag til bestemmelser og retningslinjer
Planutvalgets sak 3-17
Revidert plankart og tegnforklaring


Kommunal planstrategi 2016-2019 - offentlig ettersyn.

Formannskapet/styringsgruppa vedtok i møte 9. februar 2017 å legge forslag til planstrategi for Vega kommune ut til offentlig ettersyn i 30 dager, jf. Plan- og bygningslovens § 10-1. Kommunal planstrategi er ikke en plan, men en oversikt over kommunens planbehov i innerverende kommunestyreperioden.

Formålet med kommunens Planstrategi er å klargjøre hvilke planer kommunen bør utarbeide, rullere, videreføre eller oppheve for å oppnå ønsket utvikling de kommende år. Det skal være spesiell fokus på kommuneplan, men kommunens øvrige planverk skal også vurderes i forhold til egne mål og ambisjoner og nye statlige forventninger og krav. Planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Her finner du Formannskapets/styringsgruppas forslag til planstrategi (pdf) og Kunnskapsgrunnlaget (pdf).

Høringsuttalelser sendes postkasse@vega.kommune.no innen 1. april 2017.
Kommunestyret sluttbehandler planstrategi 19. mai 2017.
Rådmannen


Nordland Fylkeskommune: Høringsbrev - strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017.2021


Kystplan Helgeland - høring og offentlig ettersyn

Se varsling og vedtak første gangs behandling.

Plandokumenter:

- Kystplan Helgeland, del 1
- Kystplan Helgeland, del 2, side 1-46
- Kystplan Helgeland, del 2, side 47-49, side 119-144, side 231-241
- Kystplan Helgeland, plankart
- Kystplan Helgeland, arealkart sjø, Vega
- Tegnforklaring, arealkart sjø, Vega


Høring av forslag om forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kapittel xx Eiendommer i Kystverkets Landsverneplan for maritim infrastruktur - jr. Kulturminneloven § 22a og Forvaltningsloven kap. VII.

Hørings-/utalelsesfrist: 26.4.2016

- Høringsbrevet fra Riksantikvaren
- Forholdet til naturmangfoldloven - Kystverket
- Forskrift om endring - nytt kapittel XX
- Skjærvær fiskerihavn - vedlegg
- Forskrift om fredning - generelle bestemmelser, vedlegg 1


Høring - Oppheving av forskrift av 14.04.15 om utvidet jakttid på grågås mv. - Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner.

Høringsdokumentet kan lastes ned her.


Vega Sjøfarm AS - søknad om ny lokalitet Hysvær i Vega kommune. Høringsfrist: 15.12.2015.

- Vega Sjøfarm AS - søknad om ny lokalitet Hysvær i Vega kommune
- Søknadsskjema - ny lokalitet i Hysvær
- Strømmålinger Hysvær, des. 2014
- Kart Hysvær
- Om beredskapsplaner i Vega Sjøfarm
- Beredskapsplaner
- Konsekvensutredning Hysvær
- Beskrivelse av IK-systemet
- Hysværet MOM-B februar 2015
- Forskrift landskapsvernområde Hysvær
- Melding om vedtak, dispensasjon fra vernebestemmelsene
- Verneområdeforvalters innstilling og vurdering
- Varsel om mulig endring av vedtak - kopi av brev fra Miljøverndirektoratet
- Hysvær/Søla landskapsvernområde vedr. dispensasjon
- E-postmelding fra Miljødirektoratet
- Arealplan Vega kommune


Boligsosial Handlingsplan. Hæringsfrist 5 juni 2015

Boligsosial Handlingsplan legges herved ut til høring. Frist 05.06.2015

Kommunedelplan for samfunnsutvikling, næringsutvikling og bosetting Vega kommune 2015-2018. Hæringsfrist 1 juli 2015

Kommunedelplan for samfunnsutvikling, næringsutvikling og bosetting for 2015-2018.

Vega formannskap vedtok i møte 7.mai å legge planforslaget utarbeidet av en arbeidsgruppa der alle politiske partier representer i kommunestyret har deltatt, ut på høring jf. plan og bygningsloven § 11-14.

Hva skal Vega kommune bruke tid og penger på i den framtidige næringsutviklingen?

Kommunedelplanen inneholder langsiktige mål og strategier, og har fokus på de tiltak som vil være viktig å prioritere i økonomiplan og budsjett. Planen vil være styrende for kommunens innsats innenfor satsingsområdet samfunnsutvikling, næringsutvikling og bosetting i årene framover.

Planen kan ses på Rådhuset eller på kommunens hjemmeside i perioden mandag 18.mai 2015 til onsdag 1.juli 2015.

Si din mening!

Uttalelser / merknader til planforslaget må være skriftlig og sendes enten som e-post til: postkasse@vega.kommune.no eller til Vega kommune, Rådhuset, Rørøy veien 10, 8980 Vega

Etter høringen blir planen lagt fram til sluttbehandling i formannskapet og kommunestyret i Vega kommune.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til plan og miljø ved margrethe.wika@vega.kommune.no

Rådmann

 

Høring vedrørende søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd i Vega kommune.

Vega kommune skal søke om tilskudd for utbygging av bredbånd. For at søknaden skal behandles må kommunens planer ligge ut til høring. Kommunen ønsker derfor innspill/høringsuttalelser til planene.
I dag mangler store deler av Vega et tilbud om bredbånd og det er ikke forretningsmessig lønnsomt for aktører å bygge ut slik infrastruktur. 
Med et slikt tilskudd til utbygging vil kommunen ha muligheter for å tilrettelegge for videre utbygging.                                                        

Om bredbåndsstøtteordningen
Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildelning av støtte til utbygging av bredbånd. Stønadsordningen er primært rettet mot utbygging som skaper et tilbud på bredbånd til husstander som mangler dette i dag. 

Organisering av ordningen
Nordland Fylkeskommune vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen.

Kriterier
Kriteriene som evalueres ved tildelning er:
1.    Antall nye husstander som får bredbåndstilbud
2.    Kostnadseffektivitet
3.    Lokal medfinansiering
4.    Plan for bærekraftig drift
5.    Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
6.    Hva dette har å si for lokal samfunnsutvikling

Høring
Vega kommune iverksetter dermed høring på videre utbygging av bredbånd. Høringen gjelder de områder som i dag ikke har et bredbåndstilbud:

-    Igerøry/Bø
-    Grimsøy
-    Hongset/Vegstein/Svea
-    Vallsjøen/Viksås/Valla/Gullsvåg
-    Åsen/Marken/Færset
-    Eidem/Vika/Hestviken/
-    Floa/Kjul
-    Sundsvoll

Målsettingen med den videre utbyggingen er å kunne gi samtlige innbyggere i Vega kommune tilbud om høyhastighets bredbånd (min 30 Mbit/s)

Kontaktinformasjon
Innspill til høringen sendes per brev til:
Vega kommune
8980 Vega

Eller per epost til:
postkasse@vega.kommune.no 

Kontaktperson er teknisk sjef, Anders Karlsson
Høringsfrist  08. mai 2015 


Overordnet kommunal plan for kommunens flyktningearbeid

Med henvisning til vedtak i kommunestyret 27.11.2014 sak 50/14 "Forprosjekt ”Bosetting av flyktninger 2015 - 2018" sendes overordnet kommunal plan for kommunens flyktningearbeid til høring. Høringsfrist: 1.3.2015. Høringssvar sendes pr. e-post til postkasse@vega.kommune.no eller pr. brev til Vega kommune.

- Høringsbrev Bosetting av flyktninger (pdf)
- Overordnet kommunal plan for kommunens flyktningearbeid (pdf).


Endring av renovasjonsforskriften ut på høring:

I 2013 mottok SHMIL (og alle avfallsselskaper i Trøndelag og Nordland) et brev fra Miljødirektoratet(daværende Klif) om at det ikke er anledning til å gjøre fritidsrenovasjon frivillig slik SHMIL har det. SHMIL ser seg derfor nødt til å innføre tvungen fritidsrenovasjon. I denne forbindelsen må renovasjonsforskriften endres.

Styret og representantskapet har behandlet endringen og saken legges nå ut til høring med høringsfrist 10. januar. Synspunkter til høringsutkastet sendes til SHMIL IKS, att. Toril H Forsmo, Åremma, 8664 Mosjøen, eller til e-post: post@shmil.no.

Lenke til dokumentene finner du her.Informasjon om pågående planarbeid i Vega kommune finnes her.
Sist oppdatert den 23.mar.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner