Pågående høringer


Andre gangs offentlig ettersyn: Kystplan Helgeland Vega kommune

Revidert planforslag i hht. planutvalget/formannskapets sak 3/17 legges herved ut til andre gangs offentlig ettersyn og høring.

Høringsfristen er 15.5.2017 og eventuelle merknader/uttalelser/innsigelser sendes skriftlig eller på epost til Vega kommune senest innen 15.5.2017.

Utlagte dokumenter:

Kap. 3. Forslag til bestemmelser og retningslinjer.

Utsnitt Skogsholmen - kabler
Ylvingen Vega - kabler
Kystplan Helgeland, offentlig ettersyn
Revidert forslag til bestemmelser og retningslinjer
Planutvalgets sak 3-17
Revidert plankart og tegnforklaring


Kommunal planstrategi 2016-2019 - offentlig ettersyn.

Formannskapet/styringsgruppa vedtok i møte 9. februar 2017 å legge forslag til planstrategi for Vega kommune ut til offentlig ettersyn i 30 dager, jf. Plan- og bygningslovens § 10-1. Kommunal planstrategi er ikke en plan, men en oversikt over kommunens planbehov i innerverende kommunestyreperioden.

Formålet med kommunens Planstrategi er å klargjøre hvilke planer kommunen bør utarbeide, rullere, videreføre eller oppheve for å oppnå ønsket utvikling de kommende år. Det skal være spesiell fokus på kommuneplan, men kommunens øvrige planverk skal også vurderes i forhold til egne mål og ambisjoner og nye statlige forventninger og krav. Planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Her finner du Formannskapets/styringsgruppas forslag til planstrategi (pdf) og Kunnskapsgrunnlaget (pdf).

Høringsuttalelser sendes postkasse@vega.kommune.no innen 1. april 2017.
Kommunestyret sluttbehandler planstrategi 19. mai 2017.
Rådmannen


Nordland Fylkeskommune: Høringsbrev - strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017.2021


Kystplan Helgeland - høring og offentlig ettersyn

Se varsling og vedtak første gangs behandling.

Plandokumenter:

- Kystplan Helgeland, del 1
- Kystplan Helgeland, del 2, side 1-46
- Kystplan Helgeland, del 2, side 47-49, side 119-144, side 231-241
- Kystplan Helgeland, plankart
- Kystplan Helgeland, arealkart sjø, Vega
- Tegnforklaring, arealkart sjø, Vega

Sist oppdatert den 08.mai.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner