Hjortevilt - elg og rådyr


Forvaltningen av hjortevilt skal ivareta bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold. Forvaltningen skal legge til rette for en lokal, langsiktig forvaltning med næringsmessig og rekreasjonsmessig nyttiggjørelse av viltressursene.


Forvaltningen skal sikre bestandsstørrelser som medfører at hjortevilt ikke forårsaker uakseptabel skade og ulemper på andre samfunnsinteresser.

Kommunen er en viktig aktør for å nå målene i hjorteviltforvaltningen. Gjennom blant annet
Forskrift om forvaltning av hjortevilt har kommunen en rekke konkrete oppgaver.

Kommunen gjør vedtak som førsteinstans:

- åpning av jakt for elg og rådyr (for Vega, se forskrift)
- vedtar fellingstillatelse/kvoter (se www.hjortevilt.no)
- sette mål for forvaltningen av hjortevilt i kommunen
- pålegg om rettet avskyting (for vald uten godkjent bestandsplan)
- kan vedta kvotefri jakt på rådyr etter gitte betingelser (se www.hjortevilt.no)
- fastsette minsteareal (se forskrift for Vega ovenfor)
- fravik fra minsteareal (+/- 50 %)
- organisering/godkjenning av vald (se www.hjortevilt.no)
- godkjenning av tellende areal
- godkjenning av bestandsplaner og avskytingsavtaler
- pålegg om rapportering av felling
- felling av skadedyr

Kommunen skal gi uttalelse eller har praktiske oppgaver:

- årlig tildeling av fellingstillatelser
- ettersøk og ivaretakelse av skadet vilt
- utarbeide fellingsstatistikk for elg og rådyr (rapporteres til Statistisk Sentralbyrå og Fylkesmannen)
- kontroll med betaling av fellingsavgift
- rapportering av fellingsresultat (oppfølging av valdene)
- bearbeiding og bruk av innkomne data ("Sett elg"-skjema)
- veiledning og informasjon (særlig mht. organisering av områder)
- rapportering av annen avgang. Hjortevilt, rovfugl og oter rapporteres til SSB.
Sist oppdatert den 15.aug.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner