Fallvilt og skadet vilt


Håndtering av dødt vilt som er funnet (fallvilt), eller vilt som er ulovlig felt, tilfaller viltfondet i henhold til viltloven. Hvis slik vilt er hjortevilt (elg eller rådyr) tilfaller viltet kommunen. Ulovlig felt vilt er alt vilt som felles uten de nødvendige lovhjemler og tillatelser.


Kommunen skal sørge for å ta vare på skadet vilt – og vilt som felles skadedyr jf viltloven. For å følge opp dette, skal kommunen (viltutvalget) sørge for at hjortevilt som er skadet ved påkjørsel av motorkjøretøy, under jakt, eller på annen måte, ettersøkes og om nødvendig avlives.

Kommunen får henvendelser om vilt som er funnet, dødt eller levende. Ofte ønsker privatpersoner som finner slikt dødt vilt å beholde det for preparering. Slik vilt er statens (viltfondets) eiendom. Forskrift om ivaretakelse av dødt vilt (Lovdata) lister opp arter som en må søke tillatelse for å få lov til å stoppe ut. Søknad sendes til Miljødirektoratet (MD). Søknad skal sendes av autorisert preparant.

Privatpersoners ønske om å beholde viltet til eget bruk vurderes da opp mot behov som ulike institusjoner har. Kommunen som er i besittelse av fallvilt, skal kontakte MD for å vurdere hvor dette skal sendes. MD har oversikt over autoriserte preparanter i hvert fylke.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut