Bygge og bo på Vega


Kan Vega være et bra sted å bo? Hvis det gode liv for deg beyr flott natur, frisk luft, rent vann, gode muligheter for fiske og jakt, i tillegg til et variert utvalg av frivillige lag og foreninger, er svaret ja. Muligheter for å leve slik i pakt med naturen, gir også gode oppvekstvilkår for barn.


Byggeaktivitet

Verdensarvstatusen har gitt et stort utviklingspotensiale for kommunen, spesielt innen turistnæringen med prosjektet "Bærekraftig reiseliv". Spennende ting er også på gang innenfor primærnæringene. Man har satt fokus på utvikling, oppdrett, rekruttering og videreforedling innen fiskerinæringen, og et generasjonsskifte innen hovednæringen landbruk har ført til stor utbygging og moderne drift. Håpet er at denne utviklingen skal føre til flere arbeidsplasser og tilflytting.

I kommunen er det muligheter for bygging av helårsbolig og fritidshus i regulerte områder. I kommunesenteret Gladstad, i Rørøy og på Eidem er det tomter ledige eller under tilrettelegging.

I kommunens vedtatte kommuneplan er 30 områder avsatt til fremtidig regulering til fritidsbebyggelse. Private grunneiere har vist en betydelig interesse for å sette av areal til dette formålet og kommunen har estimert potensialet for ny hyttebebyggelse til ca. 150 enheter i planperioden. Kommuneplanen kan leses her (pdf).

Gjennom overordnet planverk er det åpnet for en begrenset spredt boligbygging og fritidsbebyggelse i 15 områder innenfor de ulike grendene i kommunen. Kommunen ønsker med dette å gjøre det enklere for folk som ønsker og trives med å bo i ei grend / landlig til å få en slik mulighet. I planperioden kan det til sammen bygges 18 helårsboliger og 18 fritidshus spredt i kommunen.

En viktig forutsetning for å kunne få byggetillatelse innenfor disse områdene er at nødvendig infrastruktur må være utbygd i rimelig nærhet til boligen, tiltaket må ikke komme i konflikt med vesentlige landbruks-, natur-, kulturvern- eller friluftsinteresser mv. I forhold til å få byggetillatelse i et regulert område med tilrettelagte tomter, har denne type tiltak utfordringer med tilrettelegging av tomten osv. som du må løse selv.

For utfyllende informasjon om muligheter for bygging, ta kontakt med Vega kommune.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner