Bygge egen bolig


Byggetomta

Før det er mulig å bygge på tomta, er det en del offentlige krav som må oppfylles. Plan- og bygningsloven har en del forutsetninger for vannforsyning, atkomst og avløp, miljøforhold og uteareal. Hjemmel for de krav som er knyttet til byggetomta finnes i plan- og bygningslovens § 27.

Valg av bolig

Før det tillates utbygging innenfor et område skal det foreligge reguleringsplan. Reguleringsbestemmelsene og lovens krav om estetikk gir avgjørende føringer for valg av bolig. Plan- og bygningslovens §§ 28 og 29 har generelle bestemmelser om plassering og høyde, estetisk utforming og tilpasning av ny bebyggelse.

Kommunal saksprosedyre

Vega kommune er tilknyttet det nettbaserte Byggsøk og kan motta søknader elektronisk.
Veiviseren til en komplett byggesøknad (Brukertesting).

Hvis du ikke vil benytte den elektroniske tjenesten: Blanketter / skjema til bruk i saksprosedyren.

De offentlige krav som er nevnt ovenfor er sentrale ved behandling av byggesaken. Byggesaksbehandlingen er en forvaltningsoppgave som involverer tiltakshaver, naboer og offentlige myndigheter. Før det fattes vedtak i en byggesak, skal derfor naboer varsles og nødvendige uttalelser fra andre myndigheter innhentes.

Etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven skal det godkjennes ansvarlige for søknaden, prosjekteringen, utførelsen og kontrollen.  Ansvarlig søker skal dokumentere at søknadens innhold er tilfredsstillende i forhold til lovens krav.

Gravetillatelse

Gravemelding skal leveres ved graving på offentlig grunn. Arbeid kan ikke starte opp før det er
gitt tillatelse fra kommunen. Dette gjelder all graving/arbeid i jord, for eksempel graving av tomt, drenering, grøft, pilarer, gjerdepåler, merkepinner, p-plass osv. Graving utenfor vei avtales med grunneier.

Den som skal utføre gravearbeidet må nå selv gå inn på gravemelding.no. Her må dere registrere dere og levere gravemelding. Etter mottatt tilbakemelding skal denne leveres Vega kommune, teknisk avdeling, for godkjenning og evt. påvisning av kommunalt ledningsnett.

Dispensasjoner

Når et byggetiltak kommer i konflikt med reguleringsplan, plan- og bygningslov eller andre bestemmelser knyttet til plan- og bygningsloven, må særlige grunner foreligge for å få godkjent dispensasjonen(e). Det er ansvarlig søker som skal gi de nødvendige opplysninger til kommunen og angi særlige grunner som kan betinge dispensasjon fra en bestemmelse. Dispensasjonssøknader skal nabovarsles.
Sist oppdatert den 05.mai.2017


Tips en venn Skriv ut