Tilskudd fra kommunalt næringsfond som følge av covid-19-utbruddet

I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av koronavirusutbruddet, er kommunene tildelt ekstraordinære midler til det kommunale næringsfondet. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av covid-19 

Vega kommune har fått tildelt en ramme på kr. 1 072 327. 

Hvem kan søke om midler? 

Bedrifter/næringsaktører/nettverksorganisasjoner i Vega kommune kan søke om midler. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet 

Vurderingskriterier: 

I vurderingen av søknadene om tilskudd skal følgende vektlegges: 

a) I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 

b) I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet. 

c) Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 

Dersom kommunene ønsker å benytte midler til utvikling av reiselivsdestinasjoner, er det viktig å benytte eksisterende strukturer. Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet sammen med politiske bestemmelser legges til grunn ved tildeling. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets totale kapitalbehov, og aldri overstige 75 prosent. 

Det er ikke anledning til å søke om midler til investeringer eller typiske driftsoppgaver. 

Hvordan søke støtte? 

Søknad må sendes inn gjennom www.regionalforvaltning.no. 

Søknadsfrist 

1.april 2021 (søknadene behandles i første formannskapsmøte etter fristen utløper) 

Statsstøtteregelverket 

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte eller som alminnelig gruppeunntak. 

Utbetaling av tilskudd 

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis, men kan delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Inntil 15 prosent av tilskuddet kan utbetales allerede ved oppstart når dette er avgjørende for å få tiltaket igangsatt. Det skal leveres prosjektregnskap over medgåtte kostnader. Prosjektregnskapet skal settes opp, slik at det er direkte sammenlignbart med kostnadsoverslaget som lå til grunn for tilsagnet. Tilskuddet bes utbetalt via webportalen Regionalforvaltning.no. Prosjektregnskap lastes opp i portalen og sendes Vega Kommune sammen med anmodning om utbetaling