Søke om spillemidler for 2020?

Går dere med planer om å søke spillemidler? Den årlige søknadsfristen er 1.november. Da skal de som tenker å søke for 2019 ha meldt sine planer til kommunen. Ta kontakt med kommunen via epost eller telefon slik at vi kan bistå dere underveis. Søknaden leveres elektronisk via https://www.anleggsregisteret.no/

Hvorfor spillemidler?

Kulturdepartementet deler årlig ut støtte av spillemidler til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv. Ordningen skal bidra til at en større del av befolkningen får anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet. Anlegg som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organisert eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon er også viktig å utvikle.

Hvem kan søke?

Kommuner, idrettslag, ulike godkjente organisasjoner og andre sammenslutninger. Anlegget må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet, se kommunedelplan-fysisk-aktivitet-og-naturopplevelser-2013-2016 (PDF, 11 MB) (planen er under revisjon)

Hva kan det søkes midler til?

Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering (istandsetting av anlegg som skal gi vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon) av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser.

Støttenivå

Hovedregelen er at det kan søkes om tilskudd på inntil en tredjedel av godkjent kostnad

* For ordinære anlegg og rehabilitering, minimumskostnad kr 150 000,-

* For nærmiljøanlegg, minimumskostnad kr 50 000,-

Det anbefales at man setter se godt inn i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, se her vilkår og krav, detaljer for støttenivå osv.

Søknadsfrist og søknadsbehandling

Søknaden leveres elektronisk med frist 1.november. Vega kommune sender samlet vedtak og prioritering av søknaden videre til fylkeskommunen innen 15.januar. Oversikt over søknader sendes fra fylkeskommunen til departementet innen 15.april. Departementet foretar utbetaler til Fylkeskommunen etter at hovedfordeling av spilleoverskuddet er foretatt, i løpet av mai. Fylkeskommunen foretar prioritering av søknader og fordelinger av spillemidler som er stilt til disposisjon av departementet. Tildelte midler blir offentliggjort i brev til søkerne rundt 15. juni.