Offentlig ettersyn - Reguleringsendring i reguleringsplan/reguleringsbestemmelser Rørøy/Rørøyøya

Formannskapet/planutvalget  har i sak 26/18 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn forslag om reguleringsendring reguleringsplan Rørøy/Rørøyøya med bestemmelser, jf. pbl. § 12-10.

Berørte parter er gitt melding i eget brev.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunen.

Merknader/uttalelser/innspill til planforslaget bes sendt skriftlig i brev eller  epost til Vega kommune,  Rørøyveien 10, 8980 Vega  el postkasse@vega.kommune.no  senest innen 28.5.2018.

Kontaktinfo

.
Plan- og byggesaker
E-post
Telefon 75 03 58 60

Kart