Handlingsplan- forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep.

Vega kommune sender ut «Handlingsplan forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner» på enkel høring.

Handlingsplanen fokuserer på barn, unge og unge voksne i alderen 0-25 år, med mantraet «Trygge barn med voksne som ser». Handlingsplanen skal fungere som et oppslagsverk for kommunalt ansatte for hvordan de skal gjenkjenne tegnene på overgrep, hvordan de skal håndtere det å være den voksne personen et barn åpner seg for og støtter seg til, og hva de skal gjøre med informasjonen barnet gir.

Handlingsplanen vil også fungere som et verktøy på samme vis for ledere innen fritidsaktiviteter mv. for barn og unge på Vega.

  • Tiltakene i handlingsplanen begrunnes ut fra tre mål:
  1. Samfunnsorienterte mål som sier at Vega skal være et åpent, trygt og opplyst samfunn som beskytter barn og unge mot vold.
  2. Organisatoriske mål som sier at tjenesteapparatet skal bli sterkere, og oppnå høyere kompetanse på å forebygge, avdekke, samt prioritere arbeidet med personer som ikke bare utsettes for vold, men også personer som utsetter andre for dette.
  3. Brukerorienterte mål som begrunnes ut fra lettere tilgang til hjelp, lavterskeltilbud, bevisstgjøring, samt at barn lærer å sette grenser. Dersom høringspartens etat eller avdeling er nevnt i planen, bes det om at det spesielt ses på om opplysningene er korrekte, og om forventningene til tjenesten kan innfris, slik det er beskrevet i planen.

Høringspartene bes særlig gi innspill til tiltak som etaten eller avdelingen ønsker å gjennomføre innenfor temaet vold og overgrep mot barn. Bruk gjerne vedlagte skjema dersom ønskelig.

Dokumentet som sendes ut på høring er per tiden ikke ferdigstilt i påvente av innspill fra høringsinstansene.

Høringsfrist: 3. september 2018

Høringssvar sendes til: Vega Kommune, Rørøyveien 10,  8980 Vega eller postkasse@vega.kommune.no

 

Med hilsen

Hilde Sprækenhus

Helsesøster

Vedlegg 1 Handlingsplan- vold og overgrep (PDF, 2 MB)

Vedlegg 2 Skjema- tiltaksoversikt (DOCX, 13 kB)